Tạo đột phá trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019.

Ảnh minh họa

Năm 2018, cả 2 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đã hoàn thành mục tiêu đề ra, một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức Quốc hội, Trung ương và Chính phủ giao, góp phần quan trọng vào kết quả hoàn thành 12 chỉ tiêu kinh tế – xã hội Quốc hội giao.

Cụ thể, cả nước có 3.838 xã (43,02%) đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 769 xã (8,62%) so với năm 2017, trong đó 03 địa phương có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân cả nước đạt 14,57 tiêu chí/xã (tăng 0,4 tiêu chí so với cuối năm 2017). Còn 10 xã dưới 5 tiêu chí, giảm 103 xã so với cuối năm 2017. Có 61 đơn vị cấp huyện thuộc 31 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 18 huyện so với năm 2017. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn 5,35% (giảm 1,35% so với năm 2017).

Tuy nhiên, khoảng cách chênh lệch về kết quả xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giữa các vùng, miền còn khá lớn, tỷ lệ tái nghèo một số nơi còn cao, chênh lệch về tiếp cận các dịch vụ cơ bản giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp, nhất là khu vực miền núi Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây miền Trung.

Mục tiêu năm 2019, với tinh thần là tạo ra sự đột phá trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, Phó Thủ tướng yêu cầu cần tập trung thực hiện tốt hơn năm 2018 để đạt được các mục tiêu, phấn đấu cả nước có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và có xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có ít nhất 70 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; cả nước không còn xã dưới 05 tiêu chí, mỗi tỉnh có ít nhất 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành sớm mục tiêu kế hoạch 5 năm trong năm 2019 làm cơ sở xem xét công nhận một số tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; các xã, huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí và phấn đấu thành xã, huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1-1,5%/năm, riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3-4%/năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020; cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả nước cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015 (riêng hộ nghèo ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn, hộ nghèo dân tộc thiểu số tăng gấp 2 lần); giải quyết dứt điểm hộ nghèo là hộ người có công.

Đồng thời tăng cường nguồn lực và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Tập trung đầu tư cho các địa phương thuộc vùng đặc biệt khó khăn, vùng nhiều đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; khắc phục yếu kém về phân bổ nguồn lực cho các vùng nghèo, kinh phí duy tu công trình, tái nghèo, trục lợi chính sách.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, báo cáo Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện việc rà soát, tích hợp chính sách, trong đó tập trung vào các nhóm chính sách về hỗ trợ sản xuất, tiếp cận các dịch vụ cơ bản (giáo dục, y tế, nước sạch), phát triển hạ tầng vùng khó khăn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh việc thực hiện Điều 4 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ quy định về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Theo Minh Hiển/baochinhphu.vn