CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ : 

Điều 4. Chức năng

–  Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm và các cán bộ có trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực khác nhau để thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ, các dịch vụ khoa học, các vấn đề: Chính sách Pháp luật, giáo dục, kinh tế , tài chính, đầu tư, môi trường, văn hóa để  góp phần phát triển kinh tế  – văn hóa –  xã hội trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Tư vấn, giáo dục, đào tạo và nghiên cứu về quản lý và phát triển nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo ra những thay đổi tích cực, bền vững cho phát triển cộng đồng trong thời kỳ hội nhập.

Điều 5. Nhiệm vụ:

 1.  Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực pháp luật, kinh tế và quản lý. Chuyển giao các sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về pháp luật, kinh tế và quản lý.
 2.  Nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực tài chính, tiền tệ, ngân hàng; Nghiên cứu cơ chế, chính sách hoạt động đầu tư và hợp tác, lưu thông thương mại trong nước, khu vực ASEAN và Quốc tế.
 3.  Nghiên cứu và ứng dụng cơ chế quản lý kinh tế, chính sách thuế, tài chính, giá cả thị trường, chính sách phát triển nguồn nhân lực, nguồn lực đầu tư trong nước và quốc tế.
 4.  Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, phát triển đô thị, nông nghiệp nông thôn, môi trường,sức khỏe vào phát triển kinh tế – xã hội.
 5.  Thực hiện dịch vụ khoa học công nghệ:

–  Liên kết đào tạo về các lĩnh vực: Giáo dục, khoa học, công nghệ, du lịch, văn hóa – xã hội và các lĩnh vực có liên quan ; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, nghề nghiệp trong các doanh nghiệp, tổ chức, các cơ sở giáo dục – đào tạo.

– Tư vấn chính sách pháp luật, tư vấn quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp, tư vấn dự án thương mại và đầu tư.

– Tư vấn Giáo dục và đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, nghề nghiệp cho các doanh nghiệp và tổ chức trong các lĩnh vực: pháp luật, kinh tế , văn hóa , xã hội và các lĩnh vực khác có liên quan; Hợp tác với các tổ chức và các nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện.

–  Tổ chức hội nghị – hội thảo khoa học, tôn vinh ,vinh danh các cá nhân, đơn vị trong các lĩnh vực liên quan.

– Biên soạn, biên dịch, in ấn, xuất bản các ấn phẩm trong các lĩnh vực nêu trên. Xuất bản các ấn phẩm khoa học (Bản tin, Đặc san khoa học ,Tạp chí khoa học hoặc báo tạp chí điện tử ), nhằm tuyên truyền, phổ biến và đăng tải các kết quả nghiên cứu khoa học và các kiến thức khoa học; đồng thời là diễn đàn trao đổi giữa các cơ quan quản lý – nhà khoa học với các Nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

6. – Nghiên cứu các lĩnh vực văn hoá, lịch sử, pháp luật, kinh tế thương mại, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, sinh thái môi trường, công nghệ cao.

   –  Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ các mô hình giáo dục tiên tiến trên thế giới. Đào tạo và hợp tác và liên kết đào tạo với các cơ quan, các trường học, các trung tâm giáo dục ở các tỉnh và các cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước.

   –  Đào tạo và tổ chức đào tạo giáo dục nghề nghiệp nhằm phát triển nguồn nhân lực cho xã hội. Tham gia tổ chức bồi dưỡng, đào tạo và liên kết đào tạo với các trường: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục thường xuyên và nghề nghiệp, các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học trong lĩnh vực tin học,ngoại ngữ, văn hoá, tài chính,kinh tế thương mại, chính sách thuế.

Điều 6. Quyền hạn

 1. a) Viện được thực hiện các quyền ghi tại Điều 13 – Luật Khoa học công nghệ do Quốc hội ban hành ngày 18/6/2013, Nghị định số 08/20144/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ. Cụ thể gồm:
 • Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.
 • Đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc được giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ; ký kết hợp đồng khoa học và công nghệ; đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài về khoa học và công nghệ.
 • Thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh trong nước và ở nước ngoài để hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.
 • Hợp tác, liên doanh, nhận tài trợ từ tổ chức, cá nhân; góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để hoạt động khoa học và công nghệ và hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao, chuyển nhượng kết quả hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.
 • Công bố kết quả hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản và quy định khác của pháp luật.
 • Tư vấn, đề xuất ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của Nhà nước với cơ quan có thẩm quyền.
 • Tham gia hoạt động hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ.
 • Được chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.
 1. b) Tự chủ tổ chức bộ máy, nhân lực, tài chính và hạch toán độc lập, ký kết hợp đồng, các thỏa thuận hợp tác với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật và của TW. Hội.
 2. Xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đã được phê duyệt.
 3. Công bố, quảng cáo, giới thiệu, chuyển giao, chuyển nhượng kết quả hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản, các quy định khác của pháp luật và của TW. Hội.
 4. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và của TW. Hội nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á – Việt Nam.

Điều 7. Nghĩa vụ

 1. Thực hiện đúng pháp luật hiện hành và các quy định của Hội và thực hiện theo đúng Điều lệ của Viện được TW.Hội phê duyệt.
 2. Hoạt động theo đúng nội dung đã được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.
 3. Tổ chức công tác tài chính, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật
 4. Đăng ký mã số thuế, kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
 5. Bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.
 6. Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, dịch vụ theo tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố.
 7. Bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật khi hoạt động trong các lĩnh vực cần có điều kiện.
 8. Thực hiện chế độ báo cáo với Bộ Khoa học và Công nghệ và Hội.
 9. Bảo vệ lợi ích quốc gia, giữ gìn bí mật về KH&CN theo quy định của pháp luật.
 10. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 11. Đóng góp vào sự phát triển chung của Hội.
 12. Viện có nghĩa vụ đóng góp vào sự phát triển chung của Hội. Cụ thể gồm:
 • Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ; thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ theo đúng lĩnh vực đã được quy định trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.
 • Thực hiện hợp đồng khoa học và công nghệ đã ký kết, nhiệm vụ khoa học và công nghệ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giao.
 • Thực hiện dân chủ, bình đẳng, công khai trong việc sử dụng kinh phí và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
 • Bảo đảm kinh phí cho hoạt động và sử dụng kinh phí đầu tư, nhận ủy thác cho khoa học và công nghệ đúng pháp luật.
 • Đăng ký, lưu trữ và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.
 • Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về khoa học và công nghệ
 • Bảo vệ lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trong tổ chức mình; giữ bí mật nhà nước về khoa học và công nghệ.