* CƠ SỞ PHÁP LÝ : 

  • Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế – Xã Hội (sau đây gọi tắt là Viện) là tổ chức khoa học và công nghệ do TW. Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á – Việt Nam (sau đây gọi tắt là TW.Hội) thành lập theo quyết định số:05-2019/QĐ- TWH ngày 10 tháng 01 năm 2019, hoạt động theo Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013; Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của  Luật khoa học và Công nghệ; Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ và Quyết định số 563/TT ngày 20 tháng 8 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Hội Nghiên cứu về Đông Nam Á – Việt Nam; Quyết định số 11/TCCP-TC ngày 14 tháng 01 năm 1997 của Bộ trưởng – Trưởng ban tổ chức cán bộ Chính phủ ( nay thuộc là Bộ Nội vụ) phê duyệt điều lệ về tổ chức và hoạt động của Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á – Việt Nam và Điều lệ sửa đổi theo quyết định số 30/2005/QĐ-BNV ngày 04/3/2005.
  • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ :  SỐ ĐĂNG KÝ: A –  2018

  * Hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ sau:

– Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, tiền tệ, ngân hàng, giáo dục, môi trường, pháp luật, văn hóa, xã hội, đầu tư và hợp tác, lưu thông thương mại khu vực ASEAN và quốc tế; Nghiên cứu ứng dụng quản lý kinh tế, chính sách thuế, tài chính, giá cả thị trường, chính sách phát triển nguồn nhân lực, nguồn lực đầu tư trong nước và quốc tế; Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế -xã hội.

– Dịch vụ KH&CN: Tư vấn quản lý doanh nghiệp, tư vấn dự án đầu tư, thương mại; Tư vấn giáo dục và đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Tư vấn chính sách pháp luật kinh tế, xã hội, môi trường và sức khỏe; Đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, nghề nghiệp trong các doanh nghiệp và tổ chức; Tổ chức hội thảo khoa học; biên soạn, in ấn, biên dịch các ấn phẩm trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

– Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Viện.

(Đối với những lĩnh vực hoạt động có điều kiện theo quy định của pháp luật, trước khi thực hiện phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).               

 * Tư cách pháp nhân

  • Tên tổ chức: Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế  – Xã Hội
  • Tên gọi bằng tiếng Anh: Institute of Research and Socio – Economic Development.

–    Tên viết tắt: RISED

–    Trụ sở chính: 03-NV3, Khu đô thị mới Bắc quốc lộ 32, Thị Trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội.

Trong quá trình hoạt động Viện Nghiên cứu  Phát triển Kinh tế – Xã Hội có thể mở văn phòng đại diện, chi nhánh tại các địa phương khác trong cả nước theo qui định của Nhà nước và của TW. Hội .

Viện Nghiên cứu  Phát triển Kinh tế – Xã Hội là tổ chức khoa học và công nghệ có tư cách pháp nhân độc lập, có con dấu riêng, có tài khoản riêng mở tại ngân hàng bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ theo quy định của pháp luật.

 * Nguyên tắt hoạt động : 

Viện Nghiên cứu  Phát triển Kinh tế – Xã Hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, theo nguyên tắc tự chủ, tự quản, tự trang trải về tài chính theo qui định của pháp luật, Điều lệ Viện, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ và qui định của TW. Hội nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á – Việt Nam.