INFOGRAPHICS: Toàn cảnh kinh tế-xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên thế giới với các biến thể mới nhưng bức tranh kinh tế-xã hội Việt Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2021 tiếp tục duy trì ổn định và đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

 

Nguồn: Văn phòng Chính phủ
Dẫn theo nguồn: http://baochinhphu.vn/Kinh-te/INFOGRAPHICS-Toan-canh-kinh-texa-hoi-thang-4-va-4-thang-dau-nam/430170.vgp