Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP

(MPI) – Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã ký Quyết định số 82/QĐ-BKHĐT ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Mục tiêu của Kế hoạch hành động nhằm quán triệt sâu sắc và thực hiện đầy đủ, nhất quán và hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 02/NQ-CP ban hành các năm 2019-2020. Đồng thời, xác định nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để các đơn vị thuộc Bộ tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo các mục tiêu đề ra tại các Nghị quyết số 02/NQ-CP (2019-2021).

Trong đó, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị có liên quan thuộc Bộ tiếp tục thực hiện đầy đủ, nhất quán và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đề ra tại các Nghị quyết số 02/NQ-CP (năm 2019 và 2020) theo Kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP. Đồng thời, Cục Phát triển doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Bộ trưởng giao Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục chủ động nghiên cứu, tìm hiểu các chỉ số đánh giá, xếp hạng môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh theo cách tiếp cận của các tổ chức quốc tế từ đó xác định các giải pháp cải thiện các chỉ số liên quan. Khẩn trương cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện; cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác của đơn vị hàng năm.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP và Kế hoạch hành động trong phạm vi lĩnh vực, chức năng và nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm quy định chế độ báo cáo định kỳ, trước ngày 05/6/2021 và ngày 05/12/2021 báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện trong 06 tháng và cả năm gửi về Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương để tổng hợp và báo cáo Bộ trưởng.

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, giám sát tiến độ và tổng hợp báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch hành động./.

Minh Trang
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Dẫn theo nguồn: http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=49044&idcm=188