So what does an intoxicated link indicate

So what does an intoxicated link indicate How much does a hook up mean in the slang It's an intoxicated females. Jun step 3, what you...
Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không được RISED chấp thuận bằng văn bản